asiasloty.org

  • February 15, 2023

KU Casino คาสิโนออนไลน์ชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2020

กราฟฟิกดีไซน์ ประจำสำนักงานใหญ่ ออกแบบและทำ artwork งานสื่อออนไลน์ สื่อโซเชียลมีเดีย ออกแบบและทำ artwork งานสื่อสิงพิมพ์ คิดและวางสตอรี่บอร์ด ของงาน video motion graphic ตั้งแต่ต้นจนจบ ตัดต่อ video หรือควบคุมงานผลิตสื่อ video ตามสตอรี่บอร์ด และปรับให้เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำห… Programmer

Read More